25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Đều ♀ ch
Tên gọiQuốc
 
Cha Nguyễn Sào ♂ ch

Mẹ

Huỳnh thị Sào ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Lào ♂ ch
02 Nguyễn thị Dài (Mua)
04 Nguyễn Đo ♂ ch
05 Nguyễn Xuân Phương (Đúng) ch
06 Nguyễn thị Đắng ♀ ch
07 Nguyễn thị Tám (Sinh)
08 Nguyễn Toản ♂ ch
09 Nguyễn Mười ♂ ch
10 Nguyễn thị Liên (Một)
11 Nguyễn Cùng ♂ ch

Chồng 1
Nguyễn Quốc ♂


Con
01. Nguyễn Quốc ♂
02. Nguyễn thị Ba (Nước)
03. Nguyễn thị Non ♀
04. Nguyễn thị Đặng ♀
05. Nguyễn thị Mùa ♀
06. Nguyễn thị Màng ♀
07. Nguyễn Thanh ♂
08. Nguyễn thị Thiên ♀