25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Xuân Phương ♂ ch
Tên gọiĐúng
 
Cha Nguyễn Sào ♂ ch

Mẹ

Huỳnh thị Sào ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Lào ♂ ch
02 Nguyễn thị Dài (Mua)
03 Nguyễn thị Đều (Quốc) ch
04 Nguyễn Đo ♂ ch
06 Nguyễn thị Đắng ♀ ch
07 Nguyễn thị Tám (Sinh)
08 Nguyễn Toản ♂ ch
09 Nguyễn Mười ♂ ch
10 Nguyễn thị Liên (Một)
11 Nguyễn Cùng ♂ ch

Vợ 1
Trần thị Khôi ♀


Con
01. Nguyễn thị Hường ♀ ch
02. Nguyễn thị Hồng Vân ♀
03. Nguyễn Hương ♂ ch
04. Nguyễn Xanh ♂ ch

 

Vợ 2
Nguyễn thị Điền ♀ ch


Con
05. Nguyễn Tươi ♂
06. Nguyễn Trông ♂