20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hường ♀ ch
Cha Nguyễn Xuân Phương (Đúng) ch

Mẹ

Trần thị Khôi ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Hồng Vân ♀
03 Nguyễn Hương ♂ ch
04 Nguyễn Xanh ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
05 Nguyễn Tươi ♂
06 Nguyễn Trông ♂