20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Toản ♂ ch
Cha Nguyễn Sào ♂ ch

Mẹ

Huỳnh thị Sào ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Lào ♂ ch
02 Nguyễn thị Dài (Mua)
03 Nguyễn thị Đều (Quốc) ch
04 Nguyễn Đo ♂ ch
05 Nguyễn Xuân Phương (Đúng) ch
06 Nguyễn thị Đắng ♀ ch
07 Nguyễn thị Tám (Sinh)
09 Nguyễn Mười ♂ ch
10 Nguyễn thị Liên (Một)
11 Nguyễn Cùng ♂ ch