21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hội ♂ ch
Cha Nguyễn Thước ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Câu (bà Hội) ch


Con
01. Nguyễn Hậu ♂ ch
02. Nguyễn thị Lại ♀ ch
03. Nguyễn Bốn ♂ m
05. Nguyễn Sáu ♂
06. Nguyễn Bảy ♂ ch
07. Nguyễn Tám ♂ ch

 

Vợ 2
Biện thị Bồng ♀ ch


Con
08. Nguyễn thị Liễu ♀
09. Nguyễn thị Mai ♀
10. Nguyễn thị Cúc ♀ ch