25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trung ♂ ch
Cha Nguyễn Thước ♂ ch

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn thị Kim Dung (2 Trung)
02. Nguyễn Bằng ♂ ch