12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Buổi ♀ ch
Cha Nguyễn Buổi ♂ ch

Chồng 1
Võ Thâu ♂


Con
01. Võ thị Thâu (2 Thâu)
02. Võ thị Lần ♀ ch
03. Võ Tới ♂
04. Võ thị Nương (Lui)