7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Cứng ♀ ch
Tên gọiNhứt
 
Cha Nguyễn Liền ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Lòng ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Lòng ♀ ch
02 Nguyễn văn Tre ♂ ch

Chồng 1
Bùi Qua (Nhứt) ch


Con
01. Bùi thị Nhứt ♀
02. Bùi văn Thanh (Nhì) ch
03. Bùi thị Nhị (Bốn)
04. Bùi thị Búp ♀
05. Bùi thị Bông ♀ ch
06. Bùi thị Xanh ♀ ch
07. Bùi thị Phương ♀
08. Bùi văn Lâm (9 Lớn)
09. Bùi thị Khôn ♀ ch
10. Bùi thị Hết ♀
11. Bùi thị Hơi ♀
12. Bùi Thừa ♂
13. Bùi Minh Thiên ♂