25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngư ♂ ch
Cha Nguyễn Tự ♂ ch

Vợ 1
Phạm thị Ngư ♀ ch


Con
không / chưa có

 

Vợ 2
Lê thị Đây ♀ ch


Con
01. Nguyễn Tú (Loan) ch