18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thiệu ♂ ch
Tên gọiLiệu, Tụ
 
Cha Nguyễn Tự ♂ ch

Vợ 1
Phạm thị Lý (Liệu, Tụ) ch


Con
02. Nguyễn Liệu ♂ ch
04. Nguyễn Đát ♂ ch
05. Nguyễn thị Đăng ♀
06. Nguyễn thị Hạn ♀
07. Nguyễn thị Tám ♀
08. Nguyễn thị Chín ♀