10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Quyện ♂ ch
Tên gọiTiện
 
Cha Nguyễn Tự ♂ ch

Vợ 1
Cao thị Cưỡi (Quyện) ch


Con
01. Nguyễn thị Muộn (2 Quyện)
02. Nguyễn Điện ♂ ch
03. Nguyễn Tiện (Lợi)
04. Nguyễn Lõi ♂ ch
05. Nguyễn thị Tài ♀ ch
06. Nguyễn ♂ ch