25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Khuyên ♀ ch
Tên gọiRân
 
Cha Nguyễn Khuyên ♂ ch

Chồng 1
Lê Dứt ♂


Con
01. Lê thị Xuân ♀
02. Lê thị Hoa ♀
03. Lê (Huỳnh) thị Tươi ♀

 

Chồng 2
Huỳnh Đường ♂ ch


Con
05. Huỳnh Quang Thanh ♂
06. Huỳnh Quang Tịnh ♂ ch
07. Huỳnh thị Kim Phương ♀
08. Huỳnh Quang Hạnh ♂