8
tháng Chín, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Lang ♂ ch
Tên gọiCâu
 
Cha Nguyễn Khuyên ♂ ch

Vợ 1
Trần thị Thiểm ♀


Con
01. Nguyễn thị Thu Thảo ♀
02. Nguyễn thị Xuân Hồng ♀
03. Nguyễn thị Xuân Minh ♀
04. Nguyễn thị Xuân Phượng ♀
05. Nguyễn văn Tuấn ♂ ch
06. Nguyễn thị Xuân Kiều ♀
07. Nguyễn thị Xuân Nữ ♀