25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Tám ♀
Cha Nguyễn Thiệu (Liệu, Tụ) ch

Mẹ

Phạm thị Lý (Liệu, Tụ) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Liệu ♂ ch
04 Nguyễn Đát ♂ ch
05 Nguyễn thị Đăng ♀
06 Nguyễn thị Hạn ♀
08 Nguyễn thị Chín ♀