20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Muộn ♀
Tên gọi2 Quyện
 
Cha Nguyễn Quyện (Tiện) ch

Mẹ

Cao thị Cưỡi (Quyện) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Điện ♂ ch
03 Nguyễn Tiện (Lợi)
04 Nguyễn Lõi ♂ ch
05 Nguyễn thị Tài ♀ ch
06 Nguyễn ♂ ch