11
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tiện ♂
Tên gọiLợi
 
Cha Nguyễn Quyện (Tiện) ch

Mẹ

Cao thị Cưỡi (Quyện) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Muộn (2 Quyện)
02 Nguyễn Điện ♂ ch
04 Nguyễn Lõi ♂ ch
05 Nguyễn thị Tài ♀ ch
06 Nguyễn ♂ ch

Vợ 1
Phạm thị Hạn ♀


Con
01. Nguyễn thị Lợi ♀
02. Nguyễn thị Khá ♀
03. Nguyễn Lắm ♂
04. Nguyễn Tắm ♂
05. Nguyễn Mát ♂
06. Nguyễn thị Liên ♀