8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Tài ♀ ch
Cha Nguyễn Quyện (Tiện) ch

Mẹ

Cao thị Cưỡi (Quyện) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Muộn (2 Quyện)
02 Nguyễn Điện ♂ ch
03 Nguyễn Tiện (Lợi)
04 Nguyễn Lõi ♂ ch
06 Nguyễn ♂ ch

Chồng 1
Trần Giỡn ♂ ch


Con
01. Trần thị Hải ♀

 

Chồng 2
Lê Điền (Bằng) ch


Con
02. Lê Vuông ♂
03. Lê văn Mẫu ♂
04. Lê Cẩm ♂
05. Lê thị Vân ♀
06. Lê Khiếu ♂