3
tháng Tư nhuần, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn ♂ ch
Cha Nguyễn Quyện (Tiện) ch

Mẹ

Cao thị Cưỡi (Quyện) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Muộn (2 Quyện)
02 Nguyễn Điện ♂ ch
03 Nguyễn Tiện (Lợi)
04 Nguyễn Lõi ♂ ch
05 Nguyễn thị Tài ♀