25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kiều Oanh ♀
Cha Nguyễn Cân ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Quảng ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Kim Anh (2 Thế)
02 Nguyễn thị Kim Chi ♀

Chồng 1
Lê Minh Hiền ♂


Con
01. Lê Nguyễn Minh Nguyệt ♀
02. Lê Nguyễn Minh Hằng ♀
03. Lê Nguyễn Minh Phúc ♀