5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tánh ♂
Cha Nguyễn Lõi ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Vân (Lượm) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Lin ♀
03 Nguyễn thị Sơ ♀
04 Nguyễn văn Cơ ♂
05 Nguyễn văn Sở ♂
07 Nguyễn thị Hiếu ♀
08 Nguyễn thị Hận ♀

Vợ 1
Lê thị Phước ♀


Con
01. Nguyễn Phước Tín ♂
02. Nguyễn Phước Thịnh ♂