10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Trí ♂ ch
Tên gọiGiác, Cửu Trí
 
Cha Phạm Hốc ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Hốc ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Phạm thị Nha ♀ ch
02 Phạm thị Tuân ♀ ch
03 Phạm thị Bá ♀ ch
05 Phạm thị Bảy ♀ ch
06 Phạm thị Soạn ♀
07 Phạm Hưu ♂ ch
09 Phạm văn Xuân (Lê) ch

Vợ 1
Đỗ thị Trà (Trí) ch


Con
01. Phạm Trí ♂ ch
02. Phạm Hám ♂ ch
03. Phạm Giám ♂ ch
04. Phạm Thê ♂ ch
05. Phạm thị Lam ♀ ch
06. Phạm Chàm ♂ ch
07. Phạm thị Vạt ♀ ch
08. Phạm thị Gạt ♀ ch
09. Phạm thị Si (Chanh)
10. Phạm thị Ni ♀ ch
12. Phạm Trỉ ♂ ch
13. Phạm Diệm (Vân)
14. Phạm thị Kiệm ♀ ch
15. Phạm Xương ♂
16. Phạm thị Thương ♀ ch