25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Nồng ♂ ch
Cha Nguyễn Ý ♂ ch

Mẹ

Lê thị Nhâm ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Khống ♂ ch
03 Nguyễn Bạn ♂ ch
04 Nguyễn thị Năm ♀ ch
05 Nguyễn Viện ♂ ch
06 Nguyễn Thuyền ♂ ch
07 Nguyễn Thoàng ♂ ch
08 Nguyễn Toan ♂ ch

Vợ 1
không rõ ♀ ch


Con
01. Nguyễn Thùy ♂ ch
02. Nguyễn Qui ♂ ch
03. Nguyễn Điềm ♂ ch
04. Nguyễn thị Chàm ♀ ch
05. Nguyễn văn Đìa (Thả) ch
06. Nguyễn Đáng ♀ ch