21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Bạn ♂ ch
Cha Nguyễn Ý ♂ ch

Mẹ

Lê thị Nhâm ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Khống ♂ ch
02 Nguyễn Nồng ♂ ch
04 Nguyễn thị Năm ♀ ch
05 Nguyễn Viện ♂ ch
06 Nguyễn Thuyền ♂ ch
07 Nguyễn Thoàng ♂ ch
08 Nguyễn Toan ♂ ch

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn thị Phu ♀ ch
02. Nguyễn thị Sen ♀ ch