10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Viện ♂ ch
Cha Nguyễn Ý ♂ ch

Mẹ

Lê thị Nhâm ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Khống ♂ ch
02 Nguyễn Nồng ♂ ch
03 Nguyễn Bạn ♂ ch
04 Nguyễn thị Năm ♀ ch
06 Nguyễn Thuyền ♂ ch
07 Nguyễn Thoàng ♂ ch
08 Nguyễn Toan ♂ ch

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn thị Nhật ♀ ch