20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trần Đăng Huy ♂
Cha Nguyễn Cao Cường ♂

Mẹ

Trần thị Niềm ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Trần Đăng Khôi ♂