12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Hường ♀
Cha Nguyễn Dần (9 Dần)

Mẹ

Phạm thị Hoa ♀


Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Thúy Hồng ♀
02 Nguyễn thị Thúy Hào ♀
03 Nguyễn Phi Huân ♂
04 Nguyễn thị Thúy Huyền ♀
05 Nguyễn Phi Hiển ♂
06 Nguyễn Phi Hiểu (Tí)
07 Nguyễn thị Thúy Hiện ♀
08 Nguyễn thị Thúy Huệ (Út)
09 Nguyễn Phi Hưng (Út)

Chồng 1
Nguyễn Hửu Cần ♂


Con
01. Nguyễn thị Hương ♀
02. Nguyễn Hửu Đạt ♂
03. Nguyễn thị Yên ♀