12
tháng Tư nhuần, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

không rõ ♀ ch

Chồng 1
Nguyễn Nồng ♂ ch


Con
01. Nguyễn Thùy ♂ ch
02. Nguyễn Qui ♂ ch
03. Nguyễn Điềm ♂ ch
04. Nguyễn thị Chàm ♀ ch
05. Nguyễn văn Đìa (Thả) ch
06. Nguyễn Đáng ♀ ch