1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Điềm ♂ ch
Cha Nguyễn Nồng ♂ ch

Mẹ

không rõ ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thùy ♂ ch
02 Nguyễn Qui ♂ ch
04 Nguyễn thị Chàm ♀ ch
05 Nguyễn văn Đìa (Thả) ch
06 Nguyễn Đáng ♀ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Mại (Điềm) ch


Con
02. Nguyễn Tề (Thạch) ch
04. Nguyễn Mùa (5 Danh) ch
05. Nguyễn Hòe (6 Hòe) ch
06. Nguyễn Thu (7 Thu) ch
07. Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)