5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Phạm Ngọc Quỳnh ♀
Cha Trần văn Hậu ♂

Mẹ

Phạm Tú Sương ♀

Anh chị em ruột
01 Trần Phạm Ánh Ngọc (Mi Sa)
02 Trần Phạm Ngọc Anh ♀