20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Bưởi ♀

Chồng 1
Nguyễn văn Tế (8 Tế)


Con
01. Nguyễn văn Lập ♂ ch
02. Nguyễn Phú ♂
05. Nguyễn thị Kim Luyến ♀
07. Nguyễn văn Trí ♂
08. Nguyễn Kim ♀
11. Nguyễn thị Ngân ♀