25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trương Ngọc Ninh ♂
Cha Trương Ngọc Lương ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thương ♀

Anh chị em ruột
01 Trương Thanh Lịch ♂
03 Trương Ngọc Huy ♂
04 Trương Thanh Diệu ♂
05 Trương thị Thu Huyền ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Tuyết ♀


Con
01. Trương Ngọc Ánh ♀