30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Chàm ♀ ch
Cha Nguyễn Nồng ♂ ch

Mẹ

không rõ ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thùy ♂ ch
02 Nguyễn Qui ♂ ch
03 Nguyễn Điềm ♂ ch
05 Nguyễn văn Đìa (Thả) ch
06 Nguyễn Đáng ♀ ch