30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thu ♂ ch
Tên gọi7 Thu
 
Cha Nguyễn Điềm ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Mại (Điềm) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Tề (Thạch) ch
04 Nguyễn Mùa (5 Danh) ch
05 Nguyễn Hòe (6 Hòe) ch
07 Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)