20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Phát ♂
Cha Nguyễn văn Tuấn ♂

Mẹ

Trần thị Sáu ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Tân ♂
03 Nguyễn văn Tường ♂