25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Phước ♂ ch
Cha Nguyễn Tề (Thạch) ch

Mẹ

Trịnh thị Hiệp ♀ ch

Anh chị em ruột
04 Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)
05 Nguyễn Trọng Lộc ♂
06 Nguyễn Rơ ♂ ch
07 Nguyễn thị Nga ♀
08 Nguyễn Hưng ♂