10
tháng Mười Một, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tấn Lực ♂
Cha Nguyễn Nhìn ♂

Mẹ

Nguyễn thị Tỏ ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Loan ♀
03 Nguyễn văn Ru ♂