25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kim Phương ♀
Cha Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)

Mẹ

Huỳnh thị Hai ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Kim Yến ♀
02 Nguyễn thị Kim Loan ♀
03 Nguyễn thị Kim Sơn ♀
05 Nguyễn Trọng Bình ♂
06 Nguyễn Trọng Long ♂

Chồng 1