8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Lá ♀ ch
Tên gọibà Thả
 

Chồng 1
Nguyễn văn Đìa (Thả) ch


Con
01. Nguyễn Thả (chú Hoa) ch
03. Nguyễn thị Cuống (Bốn)
04. Nguyễn văn Năm ♂ ch
05. Nguyễn thị Sáu ♀ ch
06. Nguyễn thị Bảy ♀
07. Nguyễn thị Tám ♀ m
08. Nguyễn Hùng (9 Hùng)
09. Nguyễn thị Đủ ♀ ch
10. Nguyễn thị Tư ♀