8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Hoàng ♂
Cha Nguyễn Hùng (9 Hùng)

Mẹ

Huỳnh thị Tịnh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Cường ♂ ch
02 Nguyễn thị Trang ♀
04 Nguyễn văn Sa ♂
05 Nguyễn Như Hải ♂
06 Nguyễn Thái Hòa ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Tuyết ♀


Con
01. Nguyễn thị Kiều Trinh ♀
02. Nguyễn thị Kiều Trân ♀
03. Nguyễn Lâm Gia Huy ♂