1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Soạn ♂ ch
Cha Nguyễn Đưa ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Chen ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Tấn (2 Khá) ch
02 Nguyễn Đón (3 Đón) ch
03 Nguyễn Xứng (Lợi) ch

Vợ 1
Lê thị Chung ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Lan (9 Lan)
02. Nguyễn thị Phượng ♀
03. Nguyễn văn Hoàng ♂
06. Nguyễn Thành Tâm ♂
07. Nguyễn văn Sự ♂
08. Nguyễn Công Minh ♂