30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hồng ♀
Cha Nguyễn Thoả ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Quyết ♂
02 Nguyễn thị Định ♀
04 Nguyễn Màu ♂

Chồng 1
Trần Qua ♂


Con
01. Trần Quốc Nghĩa ♂
02. Trần Quốc Tình ♂