21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Toan ♂ ch
Tên gọiSự
 
Cha Nguyễn Toan ♂ ch

Mẹ

Trịnh thị Huy (bà Toan) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Tung (Trượng) ch
03 Nguyễn văn Nhãy (Thuận) ch

Vợ 1
Trần thị Hợi (Sự) ch


Con
03. Nguyễn Sự ♂ ch
04. Nguyễn Nề (Nhân) ch
05. Nguyễn thị Nà ♀ ch
06. Nguyễn thị Điền (Đồng)
07. Nguyễn Trũng ♂ ch
08. Nguyễn Mao (Mô) ch
09. Nguyễn Mách ♂ ch
10. Nguyễn Một ♂
11. Nguyễn văn Thừa (Thọ) ch