22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tung ♂ ch
Tên gọiTrượng
 
Cha Nguyễn Toan ♂ ch

Mẹ

Trịnh thị Huy (bà Toan) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Toan (Sự) ch
03 Nguyễn văn Nhãy (Thuận) ch

Vợ 1
Lê thị Đông (Trượng) ch


Con
01. Nguyễn Hường (2 Hường) ch
02. Nguyễn thị Toại (3 Lường) ch
03. Nguyễn Cảm (Gạc) ch
04. Nguyễn thị Kinh (Tin) ch
05. Nguyễn Khinh ♂ ch
06. Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)
07. Nguyễn Nễ ♂ ch
08. Nguyễn thị Nương ♀