21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Nhãy ♂ ch
Tên gọiThuận
 
Cha Nguyễn Toan ♂ ch

Mẹ

Trịnh thị Huy (bà Toan) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Toan (Sự) ch
02 Nguyễn Tung (Trượng) ch

Vợ 1
Lê thị Chuông (Thuận) ch


Con
01. Nguyễn thị Kiểng ♀
02. Nguyễn văn Nhứt ♂ ch
03. Nguyễn thị Thanh ♀
04. Nguyễn văn An (Bích)
05. Nguyễn văn Đặng ♂
06. Nguyễn thị Đàng ♀
07. Nguyễn thị Bằng ♀
09. Nguyễn thị Dùm ♀
10. Nguyễn thị Bơ ♀ ch
11. Nguyễn thị Bẹn ♀ ch