11
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trũng ♂ ch
Cha Nguyễn Toan (Sự) ch

Mẹ

Trần thị Hợi (Sự) ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn Sự ♂ ch
04 Nguyễn Nề (Nhân) ch
05 Nguyễn thị Nà ♀ ch
06 Nguyễn thị Điền (Đồng)
08 Nguyễn Mao (Mô) ch
09 Nguyễn Mách ♂ ch
10 Nguyễn Một ♂
11 Nguyễn văn Thừa (Thọ) ch

Vợ 1
Ngô thị Gần ♀ ch


Con
01. Nguyễn văn Hiếu ♂
02. Nguyễn Lang ♂
03. Nguyễn thị Hồng ♀

 

Vợ 2
Lương thị Cúc ♀


Con
04. Nguyễn thị Vân ♀
05. Nguyễn Thành ♂
06. Nguyễn Thanh Tâm ♂
07. Nguyễn thị Phượng ♀
08. Nguyễn văn Đình ♂
09. Nguyễn văn Quang ♂