20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Một ♂
Cha Nguyễn Toan (Sự) ch

Mẹ

Trần thị Hợi (Sự) ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn Sự ♂ ch
04 Nguyễn Nề (Nhân) ch
05 Nguyễn thị Nà ♀ ch
06 Nguyễn thị Điền (Đồng)
07 Nguyễn Trũng ♂ ch
08 Nguyễn Mao (Mô) ch
09 Nguyễn Mách ♂ ch
11 Nguyễn văn Thừa (Thọ) ch

Vợ 1
Trần thị Tuyết ♀


Con
01. Nguyễn văn Vũ ♂
02. Nguyễn văn Hải ♂
03. Nguyễn Hửu Hiệp ♂
04. Nguyễn thị Thanh Thúy ♀
05. Nguyễn văn Hiển ♂
06. Nguyễn văn Thịnh ♂