7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hường ♂ ch
Tên gọi2 Hường
 
Cha Nguyễn Tung (Trượng) ch

Mẹ

Lê thị Đông (Trượng) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Toại (3 Lường) ch
03 Nguyễn Cảm (Gạc) ch
04 Nguyễn thị Kinh (Tin) ch
05 Nguyễn Khinh ♂ ch
06 Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)
07 Nguyễn Nễ ♂ ch
08 Nguyễn thị Nương ♀

Vợ 1
Huỳnh thị Hường ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Hường ♀
02. Nguyễn văn Anh ♂

 

Vợ 2
Phạm thị Nghiêm ♀


Con
05. Nguyễn văn Ảnh ♂
06. Nguyễn văn Cảnh ♂
07. Nguyễn văn Tấn ♂
08. Nguyễn thị Thanh Nga ♀
09. Nguyễn thị Viên ♀