7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Toại ♀ ch
Tên gọi3 Lường
 
Cha Nguyễn Tung (Trượng) ch

Mẹ

Lê thị Đông (Trượng) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Hường (2 Hường) ch
03 Nguyễn Cảm (Gạc) ch
04 Nguyễn thị Kinh (Tin) ch
05 Nguyễn Khinh ♂ ch
06 Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)
07 Nguyễn Nễ ♂ ch
08 Nguyễn thị Nương ♀

Chồng 1
Bùi Thám ♂


Con
07. Bùi thị Thu Thuỷ ♀
08. Bùi thị Vân ♀
09. Bùi thị Bân ♀
10. Bùi Tấn Thảo ♂