1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Khánh ♂
Cha Nguyễn Cảm (Gạc) ch

Mẹ

Phạm thị Cảm ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Cảm ♂
05 Nguyễn thị Thương ♀
06 Nguyễn văn Binh ♂
07 Nguyễn Phi Ba ♂
08 Nguyễn Cường ♂

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn Nhật Khanh ♂
02. Nguyễn thị Khánh Vy ♀