25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Anh ♂
Cha Nguyễn Hường (2 Hường) ch

Mẹ

Huỳnh thị Hường ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hường ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
05 Nguyễn văn Ảnh ♂
06 Nguyễn văn Cảnh ♂
07 Nguyễn văn Tấn ♂
08 Nguyễn thị Thanh Nga ♀
09 Nguyễn thị Viên ♀

Vợ 1
Đặng thị Kim ♀


Con
01. Nguyễn thị Kim Phượng ♀
02. Nguyễn văn Vũ ♂
03. Nguyễn văn Luân ♂